Ochrana osobních údajů

Soukromí návštěvníků našich webových stránek je pro nás velmi důležité a zavázali jsme se je chránit. Tato pravidla vysvětlují, co s Vašimi osobními údaji děláme.

1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje Správcem osobních údajů (dále jen „Správce“) je provozovatel tohoto webu: Centrum systemiky a NLP s.r.o., IČO 24151424, sídlem Praha 2 – Nové Město, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném pod sp.zn. C 183381 u Městského soudu v Praze. Jako správce můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat dle níže uvedených podmínek.

2. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme? Zpracováváme pouze nezbytně nutné osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb, příp. s užíváním našich webových stránek. Konkrétně se tak jedná o údaje, které nám sdělíte (aktivně) v kontaktním formuláři, při poptávce či objednávce našich služeb za účelem uzavření smlouvy, případně v rámci vzájemné komunikace a dále pak technické údaje, které od Vás získáme tím, že používáte naše webové stránky (pasivně):

 1. kontaktní údaje, které zadáváte při registraci na našich webových stránkách, příp. k přihlášení k našim e-mailových službám a/nebo newsletterům a/nebo e-bookům či webinářům – vaše jméno a příjmení, firma, IČO, e-mailová adresa a telefonní číslo;
 2. údaje související s vaším nákupem, použitými službami nebo transakcemi, které přes naše webové stránky provedete, a to vaše jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a podrobnosti o vaší kreditní kartě a číslo účtu;
 3. obrazový záznam své podobizny, jež bude pořízen z probíhajícího videokonferenčního kurzu;
 4. informační údaje o vašem počítači včetně IP adresy, geografického umístění, typu a verze prohlížeče a operačního systému;
 5. informační údaje o vašich návštěvách a použití těchto webových stránek včetně zdroje doporučení, délky návštěvy, zobrazených stránek a průchodu webových stránek;
 6. údaje vygenerované při používání našich webových stránek, včetně toho kdy, jak často a za jakých podmínek je používáte;
 7. údaje obsažené v jakékoliv komunikaci, kterou nám pošlete e-mailem nebo přes webové stránky, a to včetně vlastní podobizny, samotného obsahu a metadat;
 8. jakékoliv další osobní údaje, které nám sami aktivně pošlete.

Než nám sdělíte osobní údaje jiné osoby, musíte získat souhlas této osoby se zveřejněním i zpracováním těchto osobních údajů v souladu s těmito zásadami.

3. Proč Vaše osobní údaje zpracováváme? Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje je, abychom Vám mohli poskytovat služby, o které jste projevili zájem a abychom pro Vás mohli neustále zlepšovat naše služby a zvyšovat jejich bezpečnost. Osobní údaje, které nám byly poskytnuty, budou použity pro účely uvedené v těchto zásadách. Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 • zodpovězení Vašeho dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře, zprávy nebo telefonu (oprávněný zájem či jednání k uzavření smlouvy),
 • vyřízení poptávky, poskytnutí služby nebo produktu a jeho doručení (uzavření smlouvy, plnění právní povinnosti),
 • zasílání výpisů, faktur, připomínek plateb a vybírání plateb (plnění právních povinností, oprávněný zájem);
 • rozesílání obchodních sdělení a marketingových newsletterů (oprávněný zájem, souhlas),
 • ochrany práv a právem chráněných zájmů správce (dokazování, pohledávky - oprávněný zájem),
 • zajištění bezpečnosti provozu, správy a provozu webových stránek (oprávněný zájem), -  zlepšení kvality našich služeb a vývoje nových (analýzy a statistiky - oprávněný zájem), -  zobrazování reklam na základě Vašich zájmů (remarketing, reklama - oprávněný zájem),
 • provádění analýz a měření s cílem zjistit, o které produkty máte zájem (oprávněný zájem)
 • zaslání našeho e-mailového newsletteru, e-booku, pokud jste o něj požádali (můžete nás kdykoli informovat, pokud jej již nevyžadujete - souhlas);
 • vyřizování dotazů a stížností vámi vznesených nebo jinak se vás týkajících v souvislosti s naším webem (plnění smluvních povinností);
 • zlepšení výuky našich kurzů (obrazový záznam z kurzu – souhlas).

Bez vašeho výslovného souhlasu neposkytneme Vaše osobní údaje žádné třetí straně za účelem přímého marketingu jejich nebo jiné třetí strany.

4. Co nás k tomu opravňuje? Vaše osobní údaje zpracováváme pouze na základě zákonných důvodů, které nás k tomu opravňují:

a) Plnění smluvních povinností - vyřízení objednávky služeb, poptávky po našich službách, poskytnutí sjednaných služeb. b) Plnění právní povinnosti - plnění daňových povinností, archivace faktur a vedení účetnictví. c) Oprávněný zájem – záznam z videokonference bez zachycení účastníků, rozesílání obchodních sdělení stávajícím zákazníkům, připomínání se reklamou návštěvníkům webu, zajištění bezpečnosti provozu webu, ochrana práv a právem chráněných zájmů správce. d) Váš souhlas - rozesílání newsletteru, e-book a dalších produktů a služeb, zveřejňování poskytnutých referencí a záznam z videokonference se zachycením účastníků.

5. Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu? Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účely:

a) poskytnutí služby (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouva představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoliv podepsat); b) splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. jsme povinni uchovávat provozní a lokalizační údaje na základě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích); či c) zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti našich webů). Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

6. Zveřejňování osobních údajů, kdo má k Vašim osobním údajům přístup? Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit dalším zpracovatelům (dále jen „Zpracovatelé“). Všichni naši zpracovatelé jsou vázáni zpracovatelskou smlouvou a povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili. Jedná se o úředníky, profesionální poradci, agenty, dodavatele nebo subdodavatele tak, jak je to přiměřeně nutné pro účely stanovené v těchto zásadách.

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit: 1. v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit ze zákona; 2. v souvislosti s jakýmkoli probíhajícím nebo budoucím soudním řízením; 3. za účelem stanovení, vykonání nebo ochrany našich zákonných práv (včetně poskytování informací jiným za účelem předcházení podvodům a snížení úvěrového rizika).

Za určitých, přesně definovaných podmínek jsme povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

S výjimkou případů uvedených v těchto zásadách nebudeme vaše osobní údaje třetím stranám poskytovat.

7. Mezinárodní přenosy dat Údaje, které shromažďujeme, mohou být uchovávány, zpracovávány a přenášeny do Velké Británie výlučně za účelem vydání mezinárodního certifikátu NLP Practitioner a NLP New Code Practitioner. V souladu s rozhodnutím Evropské komise ze dne 28.6.2021 zajišťuje Velká Británie odpovídající úroveň ochrany osobní údajů a není nutno činit jakékoliv další opatření pro předávání osobních údajů do této třetí země.

8. Uchovávání osobních údajů V této části jsou stanoveny zásady a postupy uchovávání údajů, jejichž cílem je zajistit, abychom dodržovali naše zákonné povinnosti týkající se uchovávání a mazání osobních údajů. Osobní údaje, které zpracováváme pro jakýkoli účel nebo účely, se nesmějí uchovávat déle, než je pro tento účel nebo účely nezbytné:

 1. V případě Vámi uděleného souhlasu po dobu 10 let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.
 2. Údaje poskytované pro plnění právní povinnosti (např. účetní, daňové povinnosti) budou zpracovávány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.
 3. Osobní údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu správce za účelem ochrany práv Správce a vymáhání nároků Správce budou zpracovávány po dobu zákonem stanovené promlčecí lhůty pro uplatnění příslušných nároků Správce, příp. ochrany práv Správce.
 4. Osobní údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu Správce za účelem zasílání obchodních a informačních sdělení týkajících se produktů nebo služeb, které jste u nás objednali, zvýhodněných akcí a dalších informačních sdělení, jakož i za účelem řádného a bezpečného provozu našich webových stránek, budeme zpracovávat po dobu 5 let ode dne zániku smluvního vztahu.
 5. Osobní údaje zpracovávané na základě uzavřené smlouvy za účelem plnění povinností správce, plynoucí pro něj z uzavřené smlouvy, po dobu platnosti a účinnosti příslušné smlouvy.

9. Bezpečnost Vašich osobních údajů

 1. Přijmeme přiměřená technická a organizační opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů.
 2. Všechny vámi poskytnuté osobní údaje uložíme na naše zabezpečené servery (chráněné heslem a bránou firewall).
 3. Všechny elektronické finanční transakce zadané přes naše webové stránky budou zašifrovány.
 4. Berete na vědomí, že přenos informací přes internet je ze své podstaty nejistý a bezpečnost dat odesílaných přes internet nemůžeme zaručit.
 5. Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti hesla, které používáte pro přístup na náš web; nebudeme vás žádat o heslo (s výjimkou případů, kdy se přihlašujete na náš web).

10. Změny těchto zásad Tyto zásady můžeme občas aktualizovat zveřejněním nové verze na našich webových stránkách. Tuto stránku byste měli příležitostně zkontrolovat, abyste se ujistili, že rozumíte všem změnám v těchto zásadách. Na změny v těchto zásadách vás můžeme upozornit e-mailem nebo prostřednictvím soukromých zpráv na našich webových stránkách.

11. Jaká jsou Vaše práva? Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo vědět, jak s nimi nakládáme, konkrétně pak máte právo na přístup, opravu i výmaz Vašich osobních údajů. Kompletní výčet Vašich práv najdete zde, zejména se jedná o tato práva:

právo na přístup - napište nám a my Vám pošleme, jaká data o vás máme, ● právo na opravu - napište nám, jaké údaje máme špatně a my zajistíme jejich změnu, ● právo na výmaz - pokud si nepřejete, aby Vaše osobní data byla dále zpracovávána, ozvěte se nám a my se o to postaráme, ● právo na námitku - pokud zpracováváme Vaše údaje na základě oprávněného zájmu, máte možnost vznést námitku proti takovému zpracování (vyjmout ze zpracování), ● právo odvolat souhlas - pokud chcete odvolat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, dejte nám to prosím vědět.

Pokud máte dojem, že s Vašimi osobními údaji nakládáme neoprávněně má právo podat stížnost - naším dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů Můžete se na něj kdykoliv obrátit se svým problémem (nicméně věříme tomu, že to nebude potřeba a že všechny Vaše případné stížnosti vyřešíme k Vaší spokojenosti spolu).

12. Webové stránky třetích stran Naše webové stránky obsahují hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran a podrobnosti o nich. Nad zásadami ochrany osobních údajů a postupy třetích stran nemáme kontrolu a neneseme za ně odpovědnost.

13. Aktualizace údajů Dejte nám prosím vědět, pokud je třeba vaše osobní údaje, které máme, opravit nebo aktualizovat.

14. Agenda: Účely zpracování osobních údajů 14.1. Vyřízení požadavku pomocí kontaktního formuláře, zprávy Pokud nás kontaktujete pomocí kontaktního formuláře, pomocí aplikací Facebook Messenger, WhatsApp, SMS nebo telefonicky, zpracováváme Vaše kontaktní údaje pro účely vyřízení Vašeho požadavku nebo poptávky. Vaše osobní údaje se v takovém případě zpracovávají po dobu nezbytně nutnou, tj. k vyřízení konkrétního požadavku a ochranné lhůty maximálně 6 měsíců, ledaže dojde k dalšímu zpracování osobních údajů (uzavření smlouvy, trvání smluvního vztahu, udělení souhlasu, oprávněný zájem správce).

14.2. Vyřízení poptávky, poskytnutí služby a/ nebo produktu Údaje získané za účelem vyřízení poptávky či poskytnutí služby či prodeji produktu o Vás uchováváme po dobu stanovenou zákonem a jsou zpracovány v elektrické podobě automatizovaným způsobem, nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Vaše osobní údaje využíváme ke správě a zpracování Vaší objednávky a k zasílání oznámení s objednávkou spojených. Pakliže u nás absolvujete kurz zakončený předáním konkrétního certifikátu, jež je vystavován ve Velké Británii, budou Vaše osobní údaje k tomu potřebné předány do této třetí země.

14.3. Rozesílání obchodních sdělení a marketingových newsletterů 14.3.1 Rozesílání e-mailů stávajícím zákazníkům Pokud jste našimi zákazníky, budeme Vám zasílat obchodní a informační sdělení týkající se služeb, příp. produktů, které jste u nás objednali, zvýhodněných akcí a dalších informačních sdělení. Takové e-maily Vám můžeme zasílat na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud nechcete takové obchodní sdělení od nás odebírat, máte právo vznést námitku tím, nebo se můžete z odběru takového sdělení kdykoliv odhlásit, a to na: info@systemika-nlp.cz

14.3.2 Rozesílání newsletteru, e-booku a marketingových sdělení

Pokud jste se přihlásili k odběru newsletteru, e-booku či jiných marketingových sdělení pomocí kontaktního formuláře na našich webových stránkách, budeme Vám zasílat obchodní, informační sdělení a newsletter, týkající se našich produktů a služeb, zvýhodněných akcí, příp. konkrétní e-book a dalších informačních sdělení na základě Vámi uděleného souhlasu. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat.

Obchodní sdělení budeme zasílat nejdéle 5 roky po poskytnutí služby nebo po dobu udělení souhlasu, ledaže byste nám po této době udělili souhlas na další období.

Z odběru obchodních sdělení se můžete kdykoliv odhlásit na: info@systemika-nlp.cz

14.4. Reference/hodnocení Pokud nám napíšete referenci prostřednictvím Facebooku, Google, Seznamu či jiných portálů umožňující hodnocení našich produktů a služeb, můžeme s ní dále nakládat na základě našeho oprávněného zájmu (např. ji umístit na naše webové stránky). Smazání referencí a hodnocení z těchto portálů upravuje každý z nich zvlášť podle vlastních podmínek. Přejete-li si odstranit Vaši referenci získanou tímto způsobem např. z našich webových stránek, napište nám.

Pokud nám napíšete referenci prostřednictvím e-mailu s přiložením fotografie, vyjadřujete svůj souhlas s tím, aby tato reference byla zveřejněna společně s Vaší podobiznou na portálech umožňující hodnocení našich produktů a služeb. Smazání referencí a hodnocení z těchto portálů upravuje každý z nich zvlášť podle vlastních podmínek.

14.5. Záznam z videokonference V rámci některých našich on-line kurzů pořizujeme obrazový záznam průběhu celého, příp. Části daného kurzu. Na tuto skutečnost Vás vždy na začátku kurzu upozorníme a tím, že ponecháte zapnuté kamery na svém PC, vyjadřujete souhlas s tím, abychom záznam obsahující mimo jiné i Vaši podobiznu zaznamenali a dále pak užívali pro účely studijní našich klientů. Pakliže s provedením záznamu a užitím nesouhlasíte, postačí na svém PC vypnout kameru.

14.6. Zpracování cookies

14.6.1. Na našich webových stránkách používáme cookies za těmito účely:

1. Provozní cookies - tyto umožňují přizpůsobit webové stránky a jejich obsah uživatelským preferencím. V případě objednání zboží umožňují zapamatování nákupního košíku a po přihlášení na webové stránky umožňují rozpoznat stávajícího uživatele (např. při přihlašování do jeho účtu atd.) Dále se jedná o funkční cookies, které jsou nezbytné pro provoz webových stránek. 2. Statistické cookies - Další skupinu představují statistické a analytické cookies např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby. Tyto cookies jsou považovány za cookies první strany a pomáhají nám zlepšovat fungovaní našeho webu. Tyto cookies můžeme zpracovávat na základě oprávněného zájmu. 3. Remarketingové cookies: slouží k zobrazování tzv. behaviorálně cílené on- line inzerce na webových portálech a v reklamních sítích třetích stran, jednodušeji řečeno k zobrazování pouze takové reklamy, která je relevantní pro daného konkrétního uživatele, aniž by ten byl obtěžován reklamou, která ho nezajímá.

14.6.2. Co jsou to cookies? Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení, které jste na nich provedli. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Jejich sběr je možné považovat za zpracování osobních údajů.

Tyto informace umožní lépe přizpůsobit obsah stránek Vašim potřebám. Nejde o sběr osobních dat, pouze o informace, které povedou k lepšímu přizpůsobení služeb a cílení reklam pro vás osobně. Tyto informace se ukládají do tzv. cookies.

Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání konkrétních osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies ve výchozím nastavení bez přihlášení nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Vy, jako uživatelé, máte možnost prostřednictvím nastavení Vašeho prohlížeče určit, zda prohlížeč dovolí webové stránce ukládat cookies. Toto nastavení lze považovat za souhlas se zpracováním osobních údajů. Prohlížeč se tak stává nástrojem zprostředkování souhlasu. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče nebo omezením konkrétní reklamní sítě.

Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webových stránek. Cookies jsou zpracovávány dle jejich životnosti, až v délce 2 let nebo dle nastavení Vašeho prohlížeče, popř. do jejich odstranění z Vaší strany. Délka ukládání jednotlivých cookies je nastavena v jejich přehledu ve Vašem prohlížeči.

14.6.3. Proč používáme remarketingové cookies?

Pokud jste navštívili naše stránky, máme zájem na tom, abyste na nás nezapomínali, a tak Vám můžeme zobrazovat naší reklamu prostřednictvím sítě Google Adwords, Sklik, Facebook nebo Linkedin, případně dalších sítí. S těmito společnostmi nesdílíme Vaše osobní údaje jako je e-mail, jméno nebo telefon. Děje se tak anonymizovaně na základě cookies, které jsou uloženy ve Vašem počítači a zařazují Vás tak do širšího publika návštěvníků našich webových stránek.

Vezměte prosím na vědomí, že třetí strany (včetně například reklamních sítí a poskytovatelů externích služeb, jako jsou služby pro analýzu webového provozu) mohou také používat cookies a jejich použití se řídí smluvními podmínkami dané služby.

Zásady ochranou soukromí jednotlivých reklamních sítí: